Affärsetik och anti-korruption

Vi kan aldrig acceptera korruption eller någon annan form av agerande som strider mot våra affärsetiska riktlinjer. Därför genomför vi kontinuerliga riskbedömningar. Vi satsar även på förebyggande arbete.

Dustins affärsetiska kod reglerar bland annat hur företagets medarbetare ska agera i relation till leverantörer och kunder. Tillsammans med våra värderingar, affärsprinciper, policys och riktlinjer utgör den affärsetiska koden grunden för vårt hållbarhetsarbete. Dustin ska agera i linje med våra värderingar och etiska riktlinjer på samtliga marknader och bidra till en hållbar samhällsutveckling; ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Vårt deltagande i UN Global Compact, med tio principer för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö samt anti-korruption, är också vägledande för bolagets affärsetiska arbete.

Vår process för riskbedömning

Vi har en process för att identifiera risker inom våra verksamhetsområden. Riskbedömningen ger respektive verksamhetsområdes Ledningsgrupp möjlighet att identifiera de främsta riskområdena, prioritera dessa, bedöma effektiviteten i nuvarande kontroller och, vid behov, upprätta en åtgärdsplan.

Policy för affärsetik och representation

Dustin har en policy för affärsetik och representation. Affärsetik finns även med som en del i vår uppförandekod för leverantörer. För att säkerställa att våra medarbetare har kännedom om policyn använder vi oss av ett system där de genom en elektronisk signatur har fått bekräfta att de har tagit del av innehållet. 

System för rapportering

Den som är huvudansvarig för regelefterlevnadsfunktionen i Dustin är ordföranden i revisionskommittén. Eventuella avvikelser från antagna policies avseende affärsetik eller korruption kan rapporteras såväl via e-post direkt till ansvarig chef som via en extern visselblåsartjänst.