Ansvarsfulla inköp

En av Dustins största utmaningar är att säkerställa att de produkter som vi säljer tillverkas på ett socialt, etiskt och miljömässigt ansvarsfullt sätt. Det är ett område som vi kommer att prioritera framöver.

Uppförandekod för leverantörer

Dustins uppförandekod för leverantörer baseras på internationella konventioner och avtal om mänskliga rättigheter. Den är ett åtagande att bedriva verksamheten på ett etiskt och ansvarsfullt sätt samt att ställa krav på leverantörer och tillverkare.

Uppförandekoden följs upp i nära dialog med våra leverantörer och tillverkare för att säkra att kraven respekteras och bidra till förbättrade villkor för människa och miljö.

Vår uppförandekod skickas till samtliga leverantörer där inköpen uppgår till mer än 200 000 sek eller motsvarande per år. Vi ber leverantörerna att skriva under koden eller skicka sin egen uppförandekod till oss. Alla nya leverantörer, oavsett storlek på inköpen, ska skriva under eller kunna visa att de har en egen likvärdig uppförandekod. 

Uppförandekoden omfattar följande områden:

 1. Legala krav
 2. Föreningsfrihet och rätten att ingå kollektivavtal
 3. Diskrimineringsförbud
 4. Löner och ersättningar
 5. Arbetstider
 6. Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
 7. Boendevillkor
 8. Förbud mot barnarbete
 9. Anställningsförhållanden
 10. Förbud mot tvångsarbete och disciplinära åtgärder
 11. Miljöskydd och miljöarbete
 12. Konfliktmineraler
 13. Affärsetik

Avtal som Dustin följer

Några exempel på erkända avtal som Dustin åtagit sig att följa är FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s konventioner om barnens rättigheter, ILO:s konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.