Bolagsordning

BOLAGSORDNING

för

Dustin Group AB (publ)

(org nr 556703-3062)

Antagen på extra bolagsstämma den 30 januari 2015.

1 § Firma

Bolagets firma är Dustin Group AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ). 

2 § Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm. 

3 § Bolagets verksamhet

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt via dotterbolag (i) bedriva handel med varor och tjänster inom IT- och elektronikbranschen, (ii) bedriva leasingverksamhet av lös egendom och annan finansiell verksamhet, (iii) äga och förvalta värdepapper, samt (iv) bedriva därmed förenlig verksamhet. 

4 § Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 150 000 000 kronor och till högst 600 000 000 kronor. Antal aktier ska vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000. 

5 § Avstämningsbolag

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. 

6 § Styrelse

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. 

7 § Revisor

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag. 

8 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett. 

9 § Deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

10 § Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Stockholm eller Nacka. 

11 § Ärenden på årsstämma

Vid årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1) val av ordförande vid bolagsstämman;

2) upprättande och godkännande av röstlängd;

3) godkännande av dagordningen;

4) val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;

5) prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;

6) framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

7) beslut om:

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;

8) fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, antalet revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter;

9) fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;

10) val av styrelseledamöter;

11) val av revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter;

12) annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

12 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 0901-0831.