Bolagsstyrning

Bolagsstyrning avser de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr bolaget. En god bolagsstyrning är en förutsättning för att upprätthålla förtroende för aktieägare, kunder och övriga externa intressenter och bygger på att bolagets strategier, mål och värderingar genomsyrar hela organisationen.

Bolagsstyrningsrapport

I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) innehåller Dustin Group ABs (publ) årsredovisning en särskild rapport om bolagsstyrning. Bolagsstyrningsrapporten beskriver översiktligt hur Koden tillämpats under räkenskapsåret och vilka eventuella avvikelser som gjorts. Rapporten inkluderar även en redogörelse för bolagets interna kontroll avseende den finansiella rapporteringen.  

Modell för bolagsstyrning