Koncernledning

VD ansvarar för Dustins löpande förvaltning och den dagliga driften. Arbetsfördelningen mellan styrelse och VD anges i arbetsordningen för styrelsen och VD-instruktionen.

VD rapporterar till styrelsen och säkerställer att styrelsen får den information som krävs för att kunna fatta väl underbyggda beslut. VD ska, enligt antagna instruktioner, hålla styrelsen kontinuerligt informerad om utvecklingen av bolagets verksamhet, omsättningens utveckling, bolagets resultat och ekonomiska ställning, likviditetsprognos, viktigare affärshändelser samt varje annan händelse, omständighet eller förhållande som kan antas vara av väsentlig betydelse för bolagets resultat.

I Dustins koncernledning ingår VD Georgi Ganev samt ytterligare tio befattningshavare med olika ansvarsområden.