Fem fokusområden

Under hösten 2014 fastställde Dustins ledningsgrupp och styrelse fem fokusområden som vi kommer att ta vår utgångspunkt i under de kommande åren. Fokusområdena har valts ut i dialog med Dustins viktigaste intressenter, däribland ägare, kunder, medarbetare, leverantörer och intresseorganisationer. Inom varje fokusområde finns nedan nyckeltal och strategier definierade.

Topp fem fokusområden för Dustin

  • Ansvarsfulla inköp
  • Minskad klimatpåverkan
  • Ansvarsfull resursanvändning
  • Affärsetik och anti-korruption
  • Jämställdhet och mångfald

Delat ansvar

Varje fokusområde har en ansvarig i form av en verksamhetsledare från områden såsom HR, inköp och logistik. Vår hållbarhetsansvarig följer kvartalsvis upp utvecklingen i förhållande till våra nyckeltal och strategier. Hållbarhetsrådet där ledningsgruppen och VD ingår, träffas en gång i kvartalet för att gå igenom resultaten.

FokusområdeBeskrivningMål
Ansvarsfulla inköp De produkter vi säljer ska tillverkas på ett socialt, etiskt och miljömässigt ansvarsfullt sätt. 100 procent av våra leverantörer från vilka inköpen uppgår till mer än 200 000 svenska kronor eller motsvarande per år ska uppfylla de åtaganden som finns i vår uppförandekod.
Minskad klimatpåverkan Vi ska kontinuerligt minska vår klimatpåverkan.

Vi ska minska vår klimatpåverkan med 40 procent till år 2020 jämfört med 2014/2015.

Ansvarsfull resursanvänding Vi ska på ett ansvarsfullt sätt använda oss av de resurser som ligger till grund för vår verksamhet.

Vi ska förlänga livslängden på de produkter som används inom vår verksamhet med 20 procent.

Vi ska ha återtagit 140 000 sålda enheter till år 2020.

Affärsetik och antikorruption Vi ska alltid agera på ett affärsetiskt korrekt sätt och motverka alla former av korruption.

100 procent av våra verksamhetsområden ska genomgå en riskbedömning avseende affärsetik och korruption.

100 procent av de rapporterade incidenterna ska följas upp.

Jämställdhet och mångfald Vi ska arbeta för jämställdhet och mångfald på alla nivåer i organisationen.

Vardera kön ska senast år 2020 vara representerat till minst 40 procent i hela organisationen.