Finansiell data

Koncernens resultaträkning
MSEK
2011/12 - 31 Aug* 2012/13 - 31 Aug* 2013/14 - 31 Aug* 2014/15 - 31 Aug* 2015/16 - 31 Aug*
Kvarvarande verksamheter
Nettoomsättning
4 506 5 438 7 371 7 933 8 301
Kostnad sålda varor och tjänster
-3 894 -4 679 -6 313 -6 817 -7 055
Bruttoresultat
612 759 1 058 1 117 1 246
 
Försäljnings- och administrationskostnader
-418 -573 -775 -825 -911
Jämförelsestörande poster
-8 -4 1 -69 -5
Netto av övriga rörelsekostnader och rörelseintänkter
-3 14 10 -5 -6
Rörelseresultat
183 196 294 218 324
 
Finansiella intäkter och kostnader
-65 -113 -116 -67 -37
Resultat efter finansiella poster
118 83 178 151 287
 
Skatt hänförlig till kvarvarande verksamheter
-35 -7 -20 -32 -62
Periodens resultat från kvarvarande verksamheter 1)
83 76 158 119 225
 
Avvecklade verksamheter
Periodens resultat från avvecklade verksamheter
1,6 0,8 4,7 6,2 0,2
Periodens resultat
85 77 163 125 225
 
Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferenser
-27 17 31 -3 3
Kassaflödessäkringar
-1 1 -12 -1 -5
Skatt
0 0 3 0 1
Summa övrigt totalresultat
-28 18 22 -4 -1
 
SUMMA PERIODENS TOTALRESULTAT
58 95 185 121 224
 
Resultat per aktie inkl avvecklade verksamheter (SEK), SEK
- - 2,48 1,75 2,95
 
1) Resultatet är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare
* Ej reviderade