Intressenter

Dustin har ett antal intressentgrupper som påverkas av vår verksamhet. En nära dialog med kunder, medarbetare och leverantörer gör att branschen kan bli mer resurseffektiv.

Dustin har verksamhet i Sverige, Finland, Danmark och Norge där vi är en av de ledande återförsäljarna av IT-lösningar till företag, organisationer och konsumenter.

Våra viktigaste intressentgrupper är medarbetare, kunder, leverantörer, tillverkare, partners, ägare och allmänheten i de länder där vi är verksamma, direkt eller indirekt i värdekedjan.

Kommunikation är grunden för Dustins hållbarhetsarbete och de prioriteringar vi gör för att minska miljöpåverkan och bidra till förbättrade levnadsvillkor genom hela leveranskedjan. Dustin vill ha en nära dialog med bolagets intressentgrupper för att göra branschen mer resurseffektiv. En bra kontakt med relevanta myndigheter, intresseorganisationer, skolor och universitet är också viktigt för Dustin och branschens utveckling.

IntressentgruppDialog 2014/2015 angående hållbarhetPrioriterade frågor
Kunder

Kundenkät

Löpande kundkontakt

Effektiva IT-lösningar

Uppförandekod

Socialt och miljömässigt ansvar

Konfliktmineraler

Kvalitet

Återvinning

Medarbetarpolicys

Barns rättigheter

Leverantörer Möten

Värdeskapande affärsrelationer

Affärsetik

Rättvisa affärs- och betalningsvillkor

Ägare Möten

Avkastning på investerat kapital

Hållbarhetsfrågor

Affärsetik

Medarbetare Medarbetarundersökning

God arbetsmiljö

Utvecklings- och karriärsmöjligheter

Mångfald och lika möjligheter

Affärsetik

Hälsa

Socialt och miljömässigt ansvar

Intresseorganisationer* Möten

Socialt och miljömässigt ansvar

Konfliktmineraler

Kemikalier

Barns rättigheter

Mångfald och tillgänglighet

*Vi har under 2014/2015 fört dialog med WWF, Rädda Barnen, Swedwatch och TCO Development.