Kommunikationspolicy

Kommunikationen inom Dustin stödjer efterlevnaden av informationskraven, och används som ett strategiskt verktyg för att skapa förståelse för och kunskap om koncernen verksamhet, strategi och finansiella utveckling samt bidra till ett ökat värde för aktieägarna.

I Dustins interna kommunikationspolicy beskrivs de lagstadgade krav som gäller för bolagets avseende information om marknaden, samt de processer som krävs för att tillse både efterlevnad av reglerna och att samtliga aktieägarena erhåller korrekta och aktuella uppgifter rörande kurspåverkande information.

Dustins kommer att offentliggöra relevant information med likvärdig och simultan åtkomst för samtliga marknadsaktörer gällande beslut och frågor som betraktas som väsentlig information, det vill säga information som rimligtvis kan förväntas vara av betydelse för bedömningen av priset på bolagets aktier eller övriga finansiella instrument.

Dustins kommunikationspolicy följer informationskraven i svensk lagstiftning, marknadsregleringen samt riktlinjer och instruktioner från finansinspektion liksom övriga tillämpliga regler för publika aktiebolag, inklusive den svenska koden för bolagsstyrning.

Börsmeddelanden och Dustins webbplats är de främsta kommunikationskanalerna för att tillhandahålla likvärdig, aktuell och uppdaterad information om Dustin till samtliga aktieägare.

Tyst period och stängd period

Under den tysta perioden lämnar inte Dustin några kommentarer hänförliga till bolagets ekonomiska ställning eller någon generell prognos.

Under tiden för det stängda fönstret är det förbjudet för Dustins permanenta insynspersoner att handla med aktier och övriga finansiella instrument i Dustin. Personer som ingår i bolagets förteckning över personer som är anställda eller uppdragstagare och som har tillgång till insiderinformation som rör bolaget är också förbjudna att handla med aktier och övriga finansiella instrument i Dustin till dess att projektet i fråga upphör eller blir offentligt.

Den tysta perioden och det stängda fönstret börjar en månad före publiceringsdatum av delårsrapporter och bokslutskommuniké. Tysta perioden slutar vid rapportens publicering. Det stängda fönstret slutar i början av nästa handelsdag efter publiceringen av den relavanta rapporten.