Medarbetare

Utan våra medarbetares engagemang och kompetens skulle det inte vara möjligt att upprätthålla den kvalitet som krävs för att vi ska fortsätta att vara en framgångsrik aktör på marknaden. 

Jämställdhet och mångfald

Dustin arbetar för att uppnå en jämn könsfördelning i hela organisationen. Vi är fast beslutna att senast år 2020 nå vårt mål att vardera kön ska vara representerat till minst 40 och max 60 procent. Som ett led i att nå dit har vi beslutat att det i alla chefsrekryteringar ska finnas minst en man och en kvinna med likvärdig kompetens bland de som bedöms vara de främsta kandidaterna. I Sverige driver vi initiativet Women in business och är engagerade i Womentor. Dustin vill även verka för ökad mångfald när det gäller ålder och andel medarbetare med utländsk bakgrund. Vi tar avstånd från all form av diskriminering. 

Hälsa och säkerhet

Hälsa och säkerhet är frågor som vi har arbetat med under lång tid. Vi är arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001 och AFS 2001:1 och arbetar kontinuerligt för att uppnå en bättre arbetsmiljö med lägre sjukfrånvaro och minskat antal arbetsskador. 

Kompetensutveckling

Kompetensutvecklingen på Dustin organiseras lokalt och sker med utgångspunkt i våra medarbetares olika roller och behov. Under verksamhetsåret har vi påbörjat en satsning på ledarskapsutveckling.