Risker och riskhantering

En investering i Dustins aktier är förknippad med olika risker. Det finns en rad faktorer som påverkar, eller skulle kunna påverka, Dustins verksamhet, både direkt och indirekt.

Dustin har en strukturerad och koncernövergripande process för att identifiera, klassificera, hantera och följa upp ett antal strategiska, operativa och externa risker.

• De strategiska riskerna identifieras vanligen vid riskdiskussioner kopplade till ett strategiskt initiativ. Riskerna omfattar bland annat förvärvs- och integrationsprojekt samt framtagande av lönsamma och attraktiva kunderbjudanden.

• De operationella riskerna uppstår inom verksamheten och identifieras främst genom processgenomgångar. Riskerna omfattar bland annat förmågan att attrahera och behålla kunder.

• De externa riskerna utgörs av risker som ligger utanför koncernens direkta kontroll. Riskerna omfattar bland annat regelförändringar eller ändrade marknadsförhållanden.

För en detaljerad beskrivning av de risker som bedöms ha väsentlig betydelse för koncernens framtida utveckling, se Dustins årsredovisning för 2015/16.