Styrelsens utskott

Dustins styrelse har två utskott; revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Utskotten har en beredande och handläggande roll. Rapportering av vad som behandlats på utskottsmötena rapporteras vid nästkommande styrelsemöte. Protokoll från utskottens möten skickas till samtliga styrelseledamöter.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet har till huvudsaklig uppgift att övervaka finansiell rapportering, riskhantering och effektiviteten i bolagets interna kontroll och regelefterlevnad. 

Utskottet har tre ledamöter:

  • Maija Strandberg
  • Fredrik Cappelen
  • Johan Fant

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet har till huvudsaklig uppgift att granska och ge styrelsen rekommendationer beträffande principerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Utskottet har tre ledamöter:

  • Fredrik Cappelen
  • Caroline Berg
  • Tomas Franzén