Finansiella definitioner

Avkastning på eget kapital

Periodens resultat för de senaste tolv månaderna i procent av eget kapital vid periodens slut

Bruttomarginal

Bruttovinst i procent av nettoomsättning

Bruttovinst

Nettoomsättning minus kostnad sålda varor och tjänster

Centrala funktioner

Inkluderar samtliga icke-segmentsallokerade centrala kostnader, inklusive avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar justerat för jämförelsestörande poster

Compound annual growth rate (CAGR)

Beskriver den genomsnittliga årliga tillväxttakten över en viss tidsperiod

EBITA

Rörelseresultat (EBIT) före avskrivningar på immateriella tillgångar

EBITA-marginal

EBITA i procent av nettoomsättning

EBITDA

Rörelseresultat (EBIT) före avskrivingar av materiella och immateriella tillgångar

Eget kapital per aktie

Eget kapital vid periodens slut i relation till antal aktier vid periodens

Justerad EBITA

EBITA exklusive jämförelsestörande poster

Justerad EBITA-marginal

Justerad EBITA i procent av nettoomsättning

Justerad EBITDA

EBITDA exklusive jämförelsestörande poster

Justerad EBITDA-marginal

Justerad EBITDA i procent av nettoomsättning

Operativt kassaflöde

Justerad EBITDA minus underhållsinvesteringar och kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Kassagenerering

Operativt kassaflöde i procent av justerad EBITDA

Kostnader för centrala funktioner

Centralt allokerade kostnader exklusive avskrivningar, justerat för jämförelsestörande poster

Nettoskuld/justerad EBITDA

Nettoskuld dividerat med justerad EBITDA för den senast rapporterade tolvmånadersperioden

Organisk tillväxt

Nettoomsättning justerat för förvärvade företag. Organisk tillväxt inkluderar tillväxt i förvärvade företag från det datum förvärvet skedde

Resultat per aktie

Nettoresultat i SEK per aktie för senaste tolvmånadersperioden i procent av antal aktier vid slutet av perioden

Rörelsekapital

Icke räntebärande kortfristiga tillgångar minus icke räntebärande kortfristiga icke-finansiella skulder

Rörelsemarginal

Rörelseresultat (EBIT) i procent av nettoomsättning

Rörelseresultat (EBIT)

Resultat före finansiella poster och skatt

Segmentsresultat

Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster samt av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar

Segmentsresultatsmarginal

Segmentsresultat i procent av nettoomsättningen för segmentet

Soliditet

Eget kapital vid periodens slut i procent av totala tillgångar vid periodens slut