Styrelse

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltning genom löpande uppföljning av verksamheten, säkerställande av en ändamålsenlig organisation, ledning, riktlinjer och intern kontroll. Styrelsen fastställer strategier och mål, samt tar beslut om bland annat större investeringar och verksamhetsförändringar. Ordförande leder och ansvarar för att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt.