Dustins hållbarhetsarbete och ansvar

Som en av de ledande återförsäljarna av IT-produkter och tjänster till företag, organisationer och konsumenter i Norden, har vi en möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling; ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Steg för steg strävar vi efter att minska vår egen, våra kunder och leverantörers påverkan på klimat och människor. Vår utgångspunkt är att tillsammans med våra kunder och leverantörer arbeta mot en mer hållbar IT-bransch och mot att på sikt bli en del av en cirkulär ekonomi.

Hållbarhetsredovisning

I vår hållbarhetsredovisning vill vi på ett transparent sätt beskriva de steg vi tagit men även berätta om de utmaningar som vi har framför oss. Vi är ödmjuka inför dessa utmaningar och medvetna om det arbete som krävs för att möta dem. Du kan ladda ner vår hållbarhetsredovisning till höger i menyn på denna sida.

Positiv och negativ påverkan

Vi verkar i en bransch som har stor påverkan på miljö och människor. En del av den påverkan är positiv i form av teknik som minskar behovet av transporter och resande. Som bransch har vi samtidigt en omfattande negativ miljöpåverkan genom transporter, tillverkning och ett ökande resursutnyttjande. Vår bransch är även omogen när det gäller att ställa krav på leverantörer. Vi tycker det är viktigt att ta vår del av ansvaret och bidra till att driva utvecklingen framåt både internt och i branschen som helhet.

Integrerad del av verksamheten

Dustin strävar efter att hållbarhet ska vara en integrerad del av verksamheten. Det innebär att hållbarhetsarbetet ska vara integrerat i våra affärsstrategier och värderingar och i vår kommunikation. Våra affärer ska ta hänsyn till alla dimensioner av en ansvarsfull, etisk och hållbar verksamhet. Denna inriktning har slagits fast av Dustins styrelse och ledning i form av Dustins Etiska kod samt Dustins Uppförandekod för leverantörer.

Vår hållbarhetsansvarig följer kvartalsvis upp utvecklingen i förhållande till våra nyckeltal och strategier. Hållbarhetsrådet där ledningsgruppen och VD ingår, träffas en gång i kvartalet för att gå igenom resultaten.

Grundläggande principer

Dustin är medlem i UN Global Compact som omfattar mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och affärsetik samt anti-korruption och följer FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s konventioner och OECD:s riktlinjer. I vår etiska kod och i uppförandekoden för leverantörer finns våra grundläggande värderingar och principer för ett ansvarsfullt agerande beskrivna.

Kontakt: cr@dustingroup.com